Achtergrondinformatie

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Het raamwerk LOB is een servicedocument voor loopbaanprofessionals. Het biedt handvatten voor vormgeving en uitvoering van beleid rondom loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) binnen scholen. Het document is tot stand gekomen met medewerking van vele partijen uit de praktijk en wetenschappelijk deskundigen1, met ondersteuning van MBO raad, VO raad en OCW. Het raamwerk heeft geen verplichtend karakter en ondersteunt de volgende doelen:

 • Ondersteuning van loopbaanprofessionals bij het versterken van de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling en –begeleiding van jongeren binnen de scholen*.
 • Het vergemakkelijken van de discussie binnen de onderwijsorganisatie: verstaan we hetzelfde onder loopbaanbegeleiding? Welke verwachtingen hebben wij ten aanzien van de kwaliteit van loopbaanprofessionals?
 • Betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders op vragen en wensen van het afnemend veld.
 • Ondersteuning van HR-beleid binnen scholen en de professionalisering van loopbaanprofessionals.

Onder de term ‘jongere’ verstaan wij zowel leerlingen in het vo alsook studenten in het mbo en hbo. De term kan hier ook staan voor cliënt, klant of kandidaat in een context van arbeidstoeleiding2.

 1. Geraadpleegde onderwijs en onderwijs- gerelateerde organisaties: NVS-NVL, VvSL, Noloc, BVMBO, UWV, LSVb, Onderwijscoöperatie, LICA, LAKS, CNV Jongeren, ISO, JOB, ADEF, Master EN, Saxion Opleiding HRM/TP, LOO TP, Fontys Lerarenopleiding, Fontys Hogeschool/LOO HRM, Saxion: opleiding HRM en TP. Geraadpleegde wetenschappers: Prof. dr. Marinka Kuijpers (Open Universiteit), Dr. Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam), Dr. Peter den Boer (ROC West-Brabant), Dr. Pieter Baay (ecbo) en Drs. Femke Bijker (Rijksuniversiteit Groningen). Verder zijn loopbaanprofessionals van de volgende scholen geraadpleegd: ROC Midden Nederland, Buitenhout College, MBO Utrecht, Eckartcollege, Sint Lucas, ROC Mondriaan, ROC de Leijgraaf, Helicon, Wellantcollege, Hogeschool Rotterdam.
 1. Niet alle definities zijn volledig uitgewerkt zodat u hierover – als onderwijsinstelling – onderling de dialoog kunt aangaan om tot een eigen visie over de invulling van dergelijke termen te komen.

Voor wie is dit raamwerk bedoeld?

Het raamwerk is in eerste instantie bedoeld voor het voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kan ook worden ingezet in het hbo indien de terminologie op een aantal punten wordt aangepast. Het raamwerk is ontwikkeld voor de volgende drie doelgroepen:

 • de begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten/mentoren/coaches);
 • de specialistische loopbaanbegeleiders (LOB/SLB-coördinator/(studie)loopbaanadviseur/decaan);
 • de coördinatoren en beleidsmakers LOB (decaan/LOB/SLB-coördinator of leidinggevende).

Hoe en waarom is dit raamwerk tot stand gekomen?

In 2015 is een behoefte-onderzoek3 uitgevoerd naar de noodzaak van ondersteunend materiaal voor loopbaanbegeleiding en heeft via een veldraadpleging afstemming plaatsgevonden met belangrijke stakeholders. Hieruit is gebleken dat het zinvol is om verder te onderzoeken of en hoe een raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren van betekenis kan zijn.

Dit document is opgesteld op basis van publicaties uit wetenschap en praktijk4 (zie referentielijst). Op basis van deze documentatie is gekeken naar de specifieke rolbeschrijvingen en benodigde deskundigheid van loopbaanbegeleiders. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen drie verschillende rollen in de begeleiding. Deze indeling is aangebracht op advies van deskundigen uit de praktijk.

Om structuur aan te brengen binnen zowel de beschreven rollen als de deskundigheid is de indeling van de LOB-scan, zoals deze voor vo en mbo is opgesteld, gebruikt. De conceptversie van het raamwerk is tijdens een brede veldraadpleging in november 2016 voorgelegd aan diverse stakeholders en experts. Verder zijn vervolgconcepten in de maanden februari, maart en april 2017 aan vele belanghebbenden en experts5 voorgelegd middels klankborden, interviews en een vragenlijst. De hiermee verkregen input is gebruikt voor het realiseren van het huidige raamwerk.

Hoe zal dit raamwerk een vervolg krijgen?

Het raamwerk vormt de basis voor een meer handzame versie voor verschillende gebruikers in het onderwijs, waaronder een handreiking. Het Expertisepunt LOB zal de coördinerende taak voor de verdere ontwikkeling van het raamwerk op zich nemen en daarbij de NVS-NVL, VvSL Euroguidance en de scholen zelf betrekken.

Euroguidance Nederland

Dit raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren is ontwikkeld door Euroguidance Nederland. Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang ontwikkelen. Het doel is het samenbrengen en vergroten van kennis en kunde in Nederland en Europa, door kennisdeling, door de ontwikkeling van tools en door het uitvoeren van onderzoek voor betere loopbaanbegeleiding voor iedereen en voor alle leeftijden, inclusief kwetsbare doelgroepen. Naast een betere loopbaanbegeleiding door professionalisering van loopbaanbegeleiders staat Euroguidance voor een betere mobiliteit en samenwerking op loopbaangebied in Nederland en Europa. Binnen deze werkwijze staat verbinding met wat in Nederland speelt voorop, naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door ook van andere Europese landen te leren.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de website: www.euroguidance.nl.

 1. Mede in het licht van de LOB- brief van het Ministerie van OCW aan de Tweede Kamer van 28-09-2016.
 1. Deelnemers veldraadpleging: MBO Raad, VO-raad, Servicepunt LOB mbo, ministerie van OCW (directie mbo en vo), NVS-NVL, VvSL, Noloc, BVMBO, UWV, LSVb, Onderwijscoöperatie, LICA, LAKS, CNV Jongeren, ISO, JOB, ADEF, Master EN, Saxion Opleiding HRM/TP, LOO TP, Fontys Lerarenopleiding, Fontys Hogeschool/LOO HRM, Saxion: opleiding HRM en TP. Verder zijn loopbaanprofessionals van de volgende scholen geraadpleegd: ROC Midden Nederland, Buitenhout College, MBO Utrecht, Eckartcollege, Sint Lucas, ROC Mondriaan, ROC de Leijgraaf, Helicon, Wellantcollege, Hogeschool Rotterdam. Geraadpleegde wetenschappers: Prof. dr. Marinka Kuijpers (Open Universiteit), Dr. Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam), Dr. Peter den Boer (ROC West-Brabant), Dr. Pieter Baay (ecbo) en Drs. Femke Bijker (Rijksuniversiteit Groningen).