Mentor/SLB-er

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Begeleider primair proces

Mentor/SLB-er

Decaan/SLB-coördinator

Leidinggevende/beleidsmaker

Aandachtsgebieden

Voor begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten, mentoren, coaches) zijn de rollen en deskundigheden beschreven voor vier aandachtsgebieden:

*Alle aandachtsgebieden:

  Scroll voor informatie over álle aandachtsgebieden verder op deze pagina.

*Specifiek aandachtsgebied:

  Ben je geïnteresseerd in een specifiek aandachtsgebied? Maak dan een keuze uit de onderstaande aandachtsgebieden:

Download je overzicht

Nadat je per aandachtsgebied je aandachtspunten hebt ingevuld, kunt je de lijst met rolbeschrijvingen en deskundigheden samen met uw aandachtspunten dowloaden.

LET OP: het downloaden werkt alleen wanneer je de ‘aandachtsvelden’ benut. Je kunt per aandachtsgebied beschrijven waar jezelf nog aan wilt werken of waar je later met een collega verder over wilt doorpraten. Voor zowel de rollen als voor de deskundigheden is een aandachtsveld opgenomen. De letters tussen haakjes in onderstaande beschrijvingen verwijzen naar de brondocumenten die voor dit raamwerk zijn gebruikt. Een overzicht hiervan vind je onderaan deze pagina.

.

 •  
 • Visie en advies voor beleid

 • Rolbeschijvingen

 • Kennis nemen van visie en doelen loopbaanbegeleiding eigen instelling (A,C)

 • Kennis nemen van actuele theorieën over Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) (A,C)

 • Kennis nemen van een loopbaangerichte leeromgeving en deze actief mee vormgeven (D,F)

 • Evalueren van kwaliteit en effect eigen LOB-activiteiten (F,G)

 • Visie en advies voor beleid

 • Deskundigheden

 • Kent de visie en doelen voor LOB van de eigen instelling (D,F)

 • Heeft eigen visie of ondersteunt teamvisie (die aansluiten op visie organisatie) op LOB waarbij eigenaarschap uitgangspunt is

 • Is zich bewust van zijn rol binnen het systeem betreffende LOB

 • Heeft kennis van wettelijke kaders op het gebied van LOB

 • Oriëntatie en begeleiding

 • Rolbeschijvingen

 • Begeleiden bij het opdoen van (grens)ervaringen en reflectie hierop, gericht op ontwikkelen van loopbaancompetenties en zicht krijgen op vervolg in scholing, werk en arbeidsmarkt- perspectief (A,B,D,E,F,G,K)

 • Voeren van loopbaangesprekken om zo jongeren aan te zetten tot zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid - via positieve reflectie keuzes laten maken en vervolgstappen laten zetten (A,B,F)

 • Monitoren van voortgang loopbaanproces bij de jongere (A,B)

 • Maatregelen nemen in geval van haperingen in het loopbaan- proces en doorverwijzen naar specialistische loopbaanbegeleiders (D,G,J,K)

 • Oriëntatie en begeleiding

 • Deskundigheden

 • Kan de 5 loopbaancompetenties (8) toepassen bij het uitvoeren en begeleiden van LOB-activiteiten en in loopbaangesprekken

 • 8 Wie ben ik? Wat wil ik? Welk werk past bij mij? Wat wil ik worden? Wie kan mij daarbij helpen?Kuijpers, M., F. Meijers & J. Bakker (2006a). Krachtige loopbaangericht leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Driebergen: HPBO.
 • Beschikt over globale kennis van vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt (A,C,F,G)

 • Ondersteunt de jongere in het proces van positieve reflectie op eigen handelen en ervaringen (F)

 • Kan de jongere begeleiden en stimuleren op weg naar zelfsturing in het zoekproces naar talenten, ambities en passende keuzes voor vervolgstap en koppelt deze begeleiding aan ervaringsgerichte praktijkopdrachten die ook grenservaringen mogen zijn (C,D,H,J)

 • Is alert op uitstelgedrag, keuzes onder te veel invloed van ouders of peers, identiteitsverwarring etc. en kan dit bespreekbaar maken (D)

 • Kan verbaal en non-verbaal effectief communiceren door actief te luisteren, bewust open en gesloten vragen te stellen, toekomstgerichte feedback, in de zin van feedforward (9) te geven en te ontvangen en de juiste gesprekstechnieken te hanteren (bijv. ruimte geven, confronteren, adviseren) (C,D,F,G)

 • Kan de jongere stimuleren om zijn ideeën in een groter kader te plaatsten en haalbaarheid en realiteitszin te bewaken ()C

 • Kan jongere begeleiden bij het ontwikkelen van een professionele identiteit d.m.v. (grens)ervaringen (I)

 • Kan de jongere voorbereiden op wendbaarheid op de arbeidsmarkt

 • Kan de jongere stimuleren om zijn sociale netwerk te ontwikkelen en in te zetten (D)

 • Kan de voortgang in het loopbaanproces monitoren (A,B)

 • Organisatie

 • Rolbeschijvingen

 • Deelnemen aan werkgroepen om tot LOB-programma te komen dat een optimale ontwikkeling en keuze van de jongere dient (10) (F,G)

 • Deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten (B,C,F)

 • Keuzes m.b.t. vormgeven LOB baseren op beleid van de school en deze uitleggen met argumenten

 • Organisatie

 • Deskundigheden

 • Kan vanuit de visie op LOB in de instelling beargumenteren welke keuzes hij/zij maakt en hoe deze passen in het ontwikkelingsproces van de jongere (D)

 • Kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van LOB

 • Kan LOB evalueren en monitoren

 • Samenwerking

 • Rolbeschijvingen

 • Kennis nemen van gegevens toeleverend onderwijs en loopbaanbegeleiding daarop afstemmen (D)

 • Onderhouden contacten met en faciliteren van ouders/verzorgers over loopbaanproces jongere (B,D,G)

 • Begeleiden jongeren bij stage/excursie/bedrijfsopdrachten en daarbij contact onderhouden met praktijkbegeleiders en werkveld (A,B)

 • Verzorgen overdracht van gegevens naar vervolgonderwijs

 • Samenwerking

 • Deskundigheden

 • Verdiept zich in gegevens m.b.t. (loopbaan)begeleiding van toeleverende scholen (D)

 • Heeft globale kennis van collega-scholen, het vervolgonderwijs – stelsel van doorstroom, niveaus, leerwegen etc. en arbeidsmarkt (D)

 • Kan ouders faciliteren in loopbaanondersteuning jongere (G)


 • Gerelateerde informatie:
  De letters tussen haakjes in bovenstaande beschrijvingen verwijzen naar de onderstaande documenten (downloads) waarin de rolbeschrijvingen en deskundigheden (direct/indirect en vaak in andere bewoordingen) zijn terug te vinden.


  LEGENDA:

  (A) Kwalificatiedossier docent mbo (B) LOB en professionaliseren (C) Vereisten vanuit NOLOC (D) Generieke kennisbasis voor 2e graads lerarenopleidingen en addendum (E) Voorstel herijking bekwaamheidseisen leraren (F) Nice Framework (G) Programme Recognition Framework Guidance counceling (Ierland) (H) Panorama – Professionalising Career Guidance (I) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van VSNU (Nederlandse universiteiten 2008) (J) 'Kom verder' Saxion: visie en eisen SLB (april 2014) (K) UFO-profiel studieadviseur universitair