Decaan/SLB-coördinator

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Begeleider primair proces

Mentor/SLB-er

Decaan/SLB-coördinator

Leidinggevende/beleidsmaker

Aandachtsgebieden

Voor specialistische LOB-professionals (LOB-coördinatoren/SLB-adviseurs/decanen) zijn de rollen en deskundigheden beschreven voor vier aandachtsgebieden.

* Alle aandachtsgebieden:

  Scroll voor informatie over álle aandachtsgebieden verder op deze pagina.

*Specifiek aandachtsgebied:

  Ben je geïnteresseerd in een specifiek aandachtsgebied? Maak dan een keuze uit de onderstaande aandachtsgebieden:

Download je overzicht

Nadat je per aandachtsgebied je aandachtspunten hebt ingevuld, kun je de lijst met rolbeschrijvingen en deskundigheden samen met uw aandachtspunten downloaden.

LET OP: het downloaden werkt alleen wanneer je de ‘aandachtsvelden’ benut. Je kunt per aandachtsgebied beschrijven waar jezelf nog aan wilt werken of waar je later met een collega verder over wilt doorpraten. Voor zowel de rollen als voor de deskundigheden is een aandachtsveld opgenomen. De letters tussen haakjes in onderstaande beschrijvingen verwijzen naar de brondocumenten die voor dit raamwerk zijn gebruikt. Een overzicht hiervan vind je onderaan deze pagina.

 •  
 • Visie en advies voor beleid

 • Rolbeschijvingen

 • Verdiepen in actuele theorieën over loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) (A,C)

 • Onderzoeken en inventariseren LOB-vraagstukken binnen de eigen organisatie en hierover in dialoog met begeleiders primair proces en MT (G)

 • Evalueren kwaliteit en effect LOB-activiteiten en jongeren hier actief bij betrekken (F,G)

 • Visie en advies voor beleid

 • Deskundigheden

 • Is op de hoogte van de literatuur over loopbaanbegeleiding en houdt deze bij (A,F,G)

 • Kent actuele theorieën over het ontwikkelen van zelfsturend leren en houdt zijn/haar kennis up tot date (A,C)

 • Kan de kwaliteit en het effect van LOB-activiteiten evalueren en betrekt jongeren daarbij (F,G)

 • Maakt gebruik van ervaringen alumni

 • Weet met welke middelen LOB te monitoren en kan voorstellen doen voor verbetering a.d.h.v. de PDCA-cyclus (F,G)

 • Oriëntatie en begeleiding

 • Rolbeschijvingen

 • Begeleiden en monitoren van jongeren die behoefte hebben aan specifieke hulp bij studie- en beroepskeuzes en/of vastlopen in (studie)loopbaan en die met begeleiding in het primaire proces niet verder komen - bijv. door verdiepende LOB-opdrachten, -gesprekken en psychodiagnostisch onderzoek (tests en interpretatie) (F,G)

 • Specifieke (studiekeuze/beroepskeuze) voorlichting t.b.v. overgang naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt c.q. gespecialiseerde LOB activiteiten verzorgen

 • Samen met loopbaanbegeleiders het primaire proces ontwerpen van loopbaanbegeleiding, opdrachten enzovoort

 • Oriëntatie en begeleiding

 • Deskundigheden

 • Beschikt over uitgebreide kennis van vervolgopleidingen, studiekeuze, studiefinanciering, beroepen- kunde, functie-eisen, werkveld en arbeidsmarkt en zet deze in tijdens loopbaanbegeleiding en in gesprek met begeleider primair proces

 • Heeft kennis van motivatietheorieën, planmatig handelen, persoonskenmerken, switch en uitval (D)

 • Kan verdiepende loopbaangesprekken voeren (F)

 • Kent verschillende coachings- en begeleidingstechnieken

 • Kan de juiste test afnemen en kent de waarde van tests naast de informatie uit de gesprekken met de jongere (F,G,H)

 • Organisatie

 • Rolbeschijvingen

 • Ondersteunen begeleiders primair proces bij ontwikkeling en uitvoering van LOB-activiteiten en LOB-gesprekken (G)

 • Organiseren deskundigheidsbevordering voor alle betrokkenen bij LOB (1e lijn en betrokkenen vanuit bedrijven/instellingen) (C,F)

 • Zorgen voor adequate informatie uitwisseling tussen leerlingvolgsysteem en begeleiders primair proces, voor zover relevant voor loopbaanbegeleiding

 • Organisatie

 • Deskundigheden

 • Investeert continu in het bijhouden van eigen basiskennis van vervolgopleidingen en arbeidsmarkt (C,H)

 • Kan loopbaanbegeleiders in primair proces ondersteunen en weer op weg helpen als zij vastlopen

 • Kan adequate informatie uitwisseling tussen leerlingvolgsysteem en loopbaanbegeleider organiseren (J)

 • Kan netwerken binnen de instelling (G)

 • Samenwerking

 • Rolbeschijvingen

 • Realiseren van afstemming met intakers en stagebegeleiders over invulling LOB in intake en stage

 • Coördineren van overgang met toeleverend en afnemend onderwijs (in de regio) - gegevensoverdracht maar ook gezamenlijke activiteiten in het kader van doorstroom, ook in het kader van passend onderwijs

 • Integreren van LOB-curriculum en gesprekscyclus ouders (CIOS, 14)

 • *14 Contact met ouders, Informeren, Onder steunen van en Samenwerken met ouders rond loopbaanleren - Lusse, M. (2015)- zie Inleiding Raamwerk LOB.
 • Onderhouden contacten en samenwerken met bedrijven/instellingen (in de regio) om voldoende stage/excursies/bedrijfsopdrachten te verkrijgen (B,G)

 • Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten m.b.v. regionale arbeidsmarkt

 • Maakt gebruik van Leerwerkloket, Werkgeversservicepunt, vmbo on stage enzovoort

 • Doorverwijzen en onderhouden contacten met begeleiding via externe partijen en zorgaanbieders

 • Coördineren van samenwerking met externe specialisten (F)

 • Samenwerking

 • Deskundigheden

 • Kan afstemming realiseren met intakers en stagebegeleiders

 • Kent de ondersteunende rol van ouders en kan begeleider primair proces informeren over hoe en waarom (G)

 • Integreert het LOB-curriculum van de school in gesprekscyclus (CIOS, 15) met ouders

 • *15 Contact met ouders, Informeren, Onder steunen van en Samenwerken met ouders rond loopbaanleren - Lusse, M. (2015)- zie Inleiding Raamwerk LOB.
 • Kan actief netwerkrelaties aangaan met stakeholders (in der regio) en kan met hen samenwerken (C,F,G,H)

 • Kan contacten leggen en onderhouden met toeleverende en afnemende scholen (in de regio), o.a. in het kader van doorlopende leerlijnen en passend onderwijs (G)

 • Heeft uitgebreide kennis van de complexiteit van het vervolgonderwijs – stelsel van doorstroom, niveaus, leerwegen etc. en arbeidsmarkt en geeft informatie door aan begeleider primair proces

 • Kan doorverwijzen naar externe hulpverleners en onderhoudt contact met hen (F)


 • Gerelateerde informatie:
  De letters tussen haakjes in bovenstaande beschrijvingen verwijzen naar de onderstaande documenten (downloads) waarin de rolbeschrijvingen en deskundigheden (direct/indirect en vaak in andere bewoordingen) zijn terug te vinden.


  LEGENDA:

  (A) Kwalificatiedossier docent mbo (B) LOB en professionaliseren (C) Vereisten vanuit NOLOC (D) Generieke kennisbasis voor 2e graads lerarenopleidingen en addendum (E) Voorstel herijking bekwaamheidseisen leraren (F) Nice Framework (G) Programme Recognition Framework Guidance counceling (Ierland) (H) Panorama – Professionalising Career Guidance (I) Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van VSNU (Nederlandse universiteiten 2008) (J) 'Kom verder' Saxion: visie en eisen SLB (april 2014) (K) UFO-profiel studieadviseur universitair