Werkwijze

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren

Voor wie is dit raamwerk bedoeld?

Het raamwerk is in eerste instantie bedoeld voor het vo en het mbo. Het kan ook worden ingezet in het hbo indien de terminologie op een aantal punten wordt aangepast. Het document is ontwikkeld voor de volgende drie doelgroepen:

 • de begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten/mentoren/coaches);
 • de specialistische loopbaanbegeleiders (LOB-coördinator/loopbaanadviseur/decaan);
 • de coördinatoren en beleidsmakers LOB (decaan/LOB-coördinator of leidinggevende).

Hoe leest u dit raamwerk?

Doelgroep gebruikers

Het raamwerk is opgesplitst naar drie doelgroepen:

 1. de begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten/mentoren/coaches);
 2. de specialistische loopbaanbegeleiders (LOB-coördinatoren/ studieloopbaanadviseurs/decanen);
 3. de coördinatoren en beleidsmakers LOB (decaan/LOB-coördinator of leidinggevende).

In het raamwerk wordt met het begrip loopbaanbegeleiding altijd loopbaanoriëntatie en –begeleiding
bedoeld.

Rolbeschrijving en expertise

Het raamwerk voor professionals in loopbaanontwikkeling en –begeleiding is voor ieder van deze
drie doelgroepen beschreven met betrekking tot:

 1. de te verwachten rolbeschrijving en
 2. de te verwachten deskundigheid.

In de beschrijving van de rollen en deskundigheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen bepaalde doelgroepen jongeren. Voor iedere jongere, met verschillende achtergronden, capaciteiten, persoonskenmerken en ambities dient passende begeleiding geboden te worden.

In dit raamwerk zijn enkel de rolbeschrijvingen en deskundigheid van de loopbaanbegeleider beschreven. De algemene rollen en deskundigheid van een docent zijn hierbij bewust niet meegenomen. Zaken als zelfreflectie van de docent, algemene pedagogische vaardigheden, ICT-kennis, enzovoort worden als vanzelfsprekend verondersteld.

Aandachtsgebieden

Voor de drie doelgroepen zijn de rollen en expertise omschreven voor de vier aandachtsgebieden, bekend uit de LOB-scan, namelijk:

 1. Visie en beleid;
 2. Oriëntatie en begeleiding;
 3. Organisatie;
 4. Samenwerking.

Hoe kunt u met dit raamwerk werken?

Dit raamwerk is bedoeld als leidraad om het gesprek over loopbaanoriëntatie en –begeleiding binnen de onderwijsorganisatie te kunnen voeren. Veel scholen hebben al een goed ontwikkeld loopbaanbeleid en –praktijk, andere scholen zijn hier pas recent mee gestart. Op alle typen scholen
is het zinvol om dit raamwerk te gebruiken. Het uitgangspunt van de beschrijving is de wenselijke situatie. Er is bewust voor een relatief hoog streefniveau gekozen om groei van professionals te stimuleren.

Afhankelijk van de organisatie van de school kunnen rollen die nu beschreven staan bij de tweede en derde rol ook toebedeeld worden aan LOB-ers in het primaire proces. De activiteiten in de 2e lijn (specialistische loopbaanbegeleiders) zijn dus aanvullend op de 1e lijn (begeleiders in het primaire onderwijsproces).

De verdeling van de rolbeschrijving en deskundigheid over de verschillende rollen is een voorbeel zoals het in de praktijk voorkomt. Het is niet bedoeld als blauwdruk. Een school kan de rollen invullen volgens de eigen visie en met eventuele (regionale) specialismen. De beschrijvingen dienen enkel ter ondersteuning van het gesprek over loopbaan-oriëntatie en –begeleiding.